Thông Tin Drop Item

Phân bố Drop Item Tỉ lệ - Phần bố
Vũ khí rồng + Luck + Skil Tỉ lệ : 1% Drop tại Map Rakion ( All quái )
Item 380 thường Tỉ lệ : 1% Drop tại Map Rakion ( Quái IronKnight)
Ngọc các loại Drop toàn bộ Map Tỉ lệ : 1%
Nguyên liệu Wing 2.5 Kundun - Mesuda - Nhện
Đá Nguyên Thủy Kanturu Remain - Tỉ lệ : 0.5%
Đá tạo Hóa Kalima 6 - 7
Linh hồn Condor Drop tại Map Brrack ( Mở sau 1 tháng Open Beta )