Đua TOP ALL NORIA ( 5 ngày)

(Từ ngày 11-02-2020 đến 24h ngày 16-01-2020)


Tính Theo Xếp hạng theo BXH All


Chú ý :Nếu bằng Reset nhau thì tính Reset cuối nhanh nhất


Top Phần thưởng Ghi Chú
DLbuff65k 500.000 Gcoin Gcoin chính
MaVuong 300.000 Gcoin Gcoin chính
1Dem3Anh
NguoiMa
BuomToVL
100.000 Gcoin Gcoin chính