Nội dung :

* Từ 14:00 3/12/2019 đến hết ngày 3/12/2019
- Nâng cấp hệ thống máy chủ
** Sau bảo trì yêu cầu tải lại game để cập nhật lại hệ thống**