Map Train Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng TộcItem
Vị Trí Sub
Lông Vũ Icarus 2, 3, 4
Huy Hiệu Hoàng Tộc KanturuRelics 2, 3, 4