Map Train Lông Vũ và Huy Hiệu Hoàng TộcDrop mở từ 0:00 3/8/2019

Item
Vị Trí Sub
Lông Vũ Icarus 2, 3, 4
Huy Hiệu Hoàng Tộc Icarus 2, 3, 4